INFORMACJE O UNIJNYM PROJEKCIE

Firma GTC Force Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy GTC Force” z działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia.


Tytuł projektu:„Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy GTC Force”
Nazwa Beneficjenta:
GTC Force Sp. z o.o.
Okres realizacji:
01.06.2017 - 30.11.2017

Cele projektu
Celem realizacji niniejszego projektu jest opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa. W ramach I etapu realizacji projektu przeprowadzony zostanie audyt wzorniczy czyli profesjonalna analiza wzornicza pozwalająca na zdiagnozowanie firmy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. W ramach II etapu nastąpi wdrożenie przygotowanej strategii, czego efektem końcowym będzie wprowadzenie innowacji, które pozwolą zwiększyć atrakcyjność produktów na rynku. Realizacja niniejszego projektu jest więc zgodna z celem szczegółowym I Osi priorytetowej POPW jakim jest: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.
Planowane efekty
Realizacja niniejszego projektu ma na celu ocenę potencjału firmy GTC Force pod kątem możliwości wdrażania nowych i innowacyjnych produktów (np. instalacji kogeneracyjnych) oraz opracowanie strategii wzorniczej, której efektem będzie rozszerzenie oferty produktowej. W wyniku realizacji projektu (jego II etapu) nastąpi wdrożenie do praktyki gospodarczej wnioskodawcy produktów. Zoptymalizowane zostaną również kanały dystrybucji oraz sposoby komunikacji z klientami. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy poprzez pierwsze wdrożenie opracowanego produktu we własnej działalności gospodarczej. 
Wartość projektu:
Wartość projektu netto: 37 000.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 31 450.00 PLN 
Harmonogramu projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac:
Zadanie 1: Usługa doradcza dotycząca wykonania audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej firmy GTC Force.